حـــسِّ:)خـــآصツ


زمان عین الكل است...


چه كسى گفته زمان طلاست؟

من مزه مزه اش كردم،

زمان عین الكل است...

ثانیه ثانیه مى سوزاند و مى رود در عمق وجودت...

مستِ مست كه شدى،

چشم هایت را باز مى كنى،

میبینى عمرت گذشته و تو ماندى و خمارى از دست رفتن یك عمر!


♥ نوشته شده در چهارشنبه 19 مهر 1396 ساعت 17:48 توسط 🐨دخی دیوونه🐨 :

Design By : Bia2skin.ir